C¬P NH¬T HÆ THÐNG PK

Sau 1 thÝi gian c­p nh­t thí nghiÇm trên các máy chç S32 ¿n S39, BQT nh­n °ãc r¥t nhiÁu sñ ông £o çng hÙ cça các b±ng hïu, do v­y BQT s½ ti¿n hành c­p nh­t cho các máy chç còn l¡i (të S1 ¿n S31) vÛi thông tin cå thà nh° sau:

c'ThÝi gian: Sau b£o trì ngày 28/3/2019

c'NÙi dung: Khi bË ng°Ýi ch¡i khác gi¿t s½ m¥t 1% kinh nghiÇm và r¡i 10% vàng (Trë các map sñ kiÇn: B¡ch HÕ °Ýng, iÃm Th°¡ng S¡n, T§n Lng, TÑng Kim)


Nay DiÇu Nhi xin thông báo à quý b±ng hïu kËp thÝi n¯m rõ. N¿u có khó khn ho·c th¯c m¯c, quý ¡i hiÇp có thà liên hÇ ¿n hÇ thÑng  Chm Sóc Khách Hàng  (CSKH) Fanpage cça  Võ Lâm 1 Mobile  Ã °ãc phåc vå tÑt nh¥t.
Kính báo !
----------------------------------------------------

c'  T£i Game Ngay :  https://vl1.mobi/
c'  N¡p Th»:  http://bit.ly/2RUPHjN
c'  H°Ûng D«n:  http://bit.ly/huongdanvl1mobile
=Ø0Ý  Groups Vinh Danh Bang HÙi:  http://bit.ly/2FTJe2R
#volam1mobile #volamtruyenky;